Privacy Verklaring Jacobs & Brom BV

Over Jacobs & Brom
Jacobs & Brom B.V. is het volmachtbedrijf van Aon Groep Nederland B.V. Meer informatie over Jacobs & Brom vindt u op www.jacobsenbrom.nl. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere organisaties of bedrijven waaronder in ieder geval verzekeraars. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen.

Gebruik van persoonsgegevens
Voor onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon) zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en financiële gegevens. Daarnaast kunnen wij bij het beoordelen van een verzekeringsaanvraag of ter toetsing of u voldaan heeft aan uw mededelingsplicht ook bijzondere gegevens verwerken zoals strafrechtelijke gegevens. Maar ook gezondheidsgegevens voor bijvoorbeeld het beoordelen van aanvragen voor een ongevallen- of ziektekostenverzekering en voor het behandelen van schades. Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens  verwerken. Zie de verwerkingsdoeleinden verderop in deze verklaring. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren.

Naast de informatie die u zelf verstrekt, kunnen wij informatie verzamelen bij derde partijen. Die informatie kan gegevens betreffen zoals uw naam, adres, e-mailadres en demografische kenmerken. Deze informatie kan worden opgeslagen op interne systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de betrokken medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wij verwerken de gegevens in het kader van onze bedrijfsvoering. Zie verder onder verwerkingsdoeleinden. Daarnaast raadplegen wij ook derde partijen voor gegevens met betrekking tot fraude of schadeverleden (CIS Databank), Uiteindelijk belanghebbende(n) bij een bedrijf/instelling (Sanctieplatform VNAB en ABZ) en kredietwaardigheid (Focum). In deze gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens. Wij verwerken de gegevens in het kader van onze bedrijfsvoering. Zie verder onder verwerkingsdoeleinden.

Verwerkingsdoeleinden
Wij verwerken in onze hoedanigheid van gevolmachtigd agent van verzekeraars, namens wie wij verzekeringsovereenkomsten afsluiten en uitvoeren,  persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze zijn hieronder nader uiteengezet.

 1. het voorkomen van het faciliteren van of betrokkenheid bij witwassen of terrorismefinanciering;
 2. het inschatten en beheersen van risico’s in het algemeen;
 3. schadelastbeperking, in het bijzonder door een verantwoord acceptatiebeleid;
 4. het bijdragen aan informatiebeheer betreffende verzekeringsrelevante gegevens ten behoeve van het voorkomen, detecteren en bestrijden van misbruik van financiële producten en diensten en het beheersen van risico’s in de ruimste zin van het woord;
 5. het uitwisselen van feitelijke gegevens tussen deelnemers van Stichting CIS onderling, en tussen deelnemers en politie/justitie;
 6. statistische analyses ten behoeve van verzekeringsfraude- en criminaliteitsbestrijding;
 7. het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, waaronder afgifte van polisblad, communicatie van relevante informatie in relatie tot de overeenkomst, premie incasso, vaststellen verzekeringsdekking(kring van verzekerden), registratie schadevrije jaren bij motorrijtuigverzekering;
 8. het behandelen van klachten;
 9. beoordelen van recht op aanspraak dekking;
 10. het adequaat behandelen van een schadeclaim, inclusief communicatie daarover met tegenpartijen of andere bij de schade betrokken partijen;
 11. voldoen aan bewaartermijn- en andere vereisten uit de volmachtovereenkomst met verzekeraars;
 12. verantwoording uitgevoerde werkzaamheden in het kader van audits volmachtgevers namens wie wij optreden, of ter onderbouwing er van in (juridische) geschillen.

Verwerking bij verzuim- en andere werknemersverzekeringen
Ten behoeve van het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten aangaande verzuim, WGA eigen risicodragen en aanverwante verzekeringen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid van werknemers ontvangen wij persoonsgegevens van werknemers van haar werkgever. In dit verband is de werkgever aan te merken als Verantwoordelijke voor deze persoonsgegevens. De werkgever dient haar werknemers vooraf te informeren over de verstrekking van persoonsgegevens aan ons en werknemers te wijzen op onze Privacy verklaring.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening schakelen wij derde partijen in, zoals verzekeraars (voor het beoordelen van verzekeringsaanvragen en het afsluiten van verzekeringen), expertisebureaus of hulpverleningsinstanties (voor werkzaamheden in het geval van schade),  de Stichting CIS (CIS Databank), ABZ/Solera (schadevrije jaren), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de belastingdienst of andere overheidsinstellingen. In die gevallen zullen deze derde partijen ook uw gegevens verwerken. De verwerkingen zijn noodzakelijk voor het uitvoering geven aan de (verzekerings-)overeenkomst, er ligt een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang aan ten grondslag. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen.

Verwerking buiten de EU
Wij zijn een dochteronderneming van Aon. Aon is een wereldwijde organisatie met bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die over de geografische grenzen heen reiken. Gezien het wereldwijde karakter kunnen persoonsgegevens worden doorgezonden naar en worden gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt in andere landen dan het land waar de informatie is verkregen. In alle gevallen zal Aon zorgdragen voor een passend beschermingsniveau door middel van de standaardovereenkomsten van de EU of een vergunning.  

Beveiligingsniveau
Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, hebben wij een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

Automatische gegevensverzameling
Wij kunnen tijdens uw bezoek aan onze website, een Aon-website of het gebruik van mobiele apps ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u één van onze websites of apps bezoekt. In deze bestanden wordt informatie over uw website/app-bezoek bijgehouden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij en Aon bieden de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen. Dat kan betekenen dat het niet mogelijk zal zijn voor ons of Aon om de dienstverlening (volledig) te leveren.

Lees hier meer over ons gebruik van cookies.

Geautomatiseerde verwerking
Bij het aanvragen van bepaalde (veel voorkomende) verzekeringen kan sprake zijn van geautomatiseerde verwerking en besluitvorming. Dat betekent dat acceptatie of afwijzing plaatsvindt aan de hand van door u op een website of aanvraagformulier ingevulde gegevens. Zowel ons reeds bekende gegevens als gegevens van derde partijen kunnen worden gebruikt voor de besluitvorming. Informatie waarop het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen van toepassing is worden volgens dit protocol behandeld. Aan u wordt wel telkens de mogelijkheid geboden van persoonlijke tussenkomst.

U heeft de mogelijkheid zich tegen de geautomatiseerde verwerking te verzetten. U kunt daartoe contact opnemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming (zie contactgegevens verderop in deze verklaring).

Websites van derden
Via onze website of websites van Aon kunt u doorklikken naar andere websites die door ons beheerd worden  of door Aon en haar dochterondernemingen en werkmaatschappijen in de diverse landen. Wij of Aon kunnen ook links aanbieden naar websites die niet door ons of Aon worden beheerd. Deze websites worden niet door ons gecontroleerd en wij zijn niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy beleid of de inhoud van deze externe websites.

Gegevens van minderjarigen
Onze websites richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar en wij verwerken niet bewust de gegevens van kinderen onder die leeftijd.

Recht op inzage / correctie / verzet / data portabiliteit en bevriezing
U heeft recht op inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens en het recht  die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen. Voorts kunt u ons verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen. Daartoe, en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met de afdeling Juridische Zaken en Compliance via een e-mail aan compliancebenelux@aon.nl.

Wij bewaren uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dienen wij gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie. Na afloop van de bewaartermijnen of noodzaak tot registratie van uw persoonsgegevens zullen wij de gegevens verwijderen.

Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet en social media, evenals spam, te verwijderen voordat deze online is geplaatst. Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen naar de afzender. Indien wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook voor dat doel onderzoek doen naar de afzender.

Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuurt u deze dan aan compliancebenelux@aon.nl of schrijf ons op het volgende adres:

Jacobs & Brom BV
t.a.v de afdeling Juridische Zaken & Compliance
p/a Postbus 518
3000 AM Rotterdam

U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de gegevensbescherming:
W.A. van Oosten – Hartman
+31 10 – 447 7281

Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer u klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, horen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u op verschillende manieren informeren over wijzigingen, onder andere door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt.

Deze privacyverklaring is op 27 maart 2018 vernieuwd.

Adres

Bezoekadres
Paalbergweg 2-4
1105 AG Amsterdam
Tel. 020 - 430 5240
Fax 020 - 430 5245
info@jb.aon.nl

Postadres
Postbus 12250
1100 AG Amsterdam