Profiel en historie

Wie is Jacobs & Brom?
Jacobs & Brom B.V. is het volmachtbedrijf van Aon Nederland.

In die hoedanigheid is Jacobs & Brom houder van alle volmachten die door Aon Nederland als verzekeringsbemiddelaar gebruikt worden om zijn klanten te bedienen.

Jacobs & Brom heeft volmacht verkregen van bijna 50 verzekeraars en is daarmee een van de grotere gevolmachtigd agenten.

Wat is een gevolmachtigd agent?
In de Nederlandse verzekeringsindustrie wordt al meer dan 100 jaar gewerkt met gevolmachtigd agenten. De gevolmachtigd agent treedt op namens de volmachtgevende verzekeraar(s) en behartigt primair de belangen van zijn volmachtgevers. De gevolmachtigd agent voert daarbij nagenoeg alle taken uit die normaliter door een verzekeraar worden uitgevoerd. Zoals acceptatie van verzekeringen, polisopmaak en schadebehandeling.

In de meeste gevallen gaat het om relatief simpele verzekeringsvormen en risico’s van beperkte omvang die in de volmacht worden ondergebracht.

Er zijn ook gevolmachtigd agenten, zoals Jacobs & Brom, die het vertrouwen van verzekeraars hebben gekregen om ook meer complexe verzekeringsvormen en grotere risico’s in een volmacht onder te brengen.

Samenwerking tussen gevolmachtigd agent en bemiddelaar
In de Nederlandse markt wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten gevolmachtigd agenten: de huisgevolmachtigde en de serviceprovider. De serviceprovider werkt (ook) samen met bemiddelaars die niet tot de eigen groep of het eigen concern behoren. Jacobs & Brom werkt alleen samen met bemiddelaar Aon en is daarom een 'huisgevolmachtigde'.

Jacobs & Brom speelt als 'huisgevolmachtigde' binnen Aon Nederland een geheel eigen rol. Met een groep van toegewijde volmachtprofessionals maakt Jacobs & Brom gebruik van de mogelijkheden die volmacht biedt. Hierdoor biedt Jacobs & Brom Aon als onafhankelijk bemiddelaar een scala aan producten en inkoopmogelijkheden aan.

Conflicterende belangen
Jacobs & Brom BV treedt op als huisvolmacht binnen Aon. Ter voorkoming van conflicterende belangen tussen Aon als bemiddelaar en Jacobs & Brom als gevolmachtigd agent van verzekeraars, hanteren wij een Procedure Conflicterende Belangen.

Jacobs & Brom BV treedt bij het afsluiten van verzekeringen en het behandelen van schades op als gemachtigde namens de verzekeraars van wie zij een volmacht heeft verkregen. Indien u een verzekering heeft afgesloten via Aon, dan treedt deze op als adviseur van en bemiddelaar voor u.

Hieronder wordt beschreven hoe wordt omgegaan met situaties waarin Aon namens de klant en Jacobs & Brom namens de verzekeraar een tegengesteld belang zouden kunnen hebben.

Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

  • Er is een verschil van mening over de condities waarop een risico kan worden verzekerd;
  • Er is een verschil van mening over de vraag of een schade al dan niet gedekt is onder de afgesloten verzekering;
  • Er is sprake van een schade waarbij meerdere klanten van Aon betrokken zijn.

Als zich een situatie voordoet waarbij sprake kan zijn van een tegengesteld belang, dan is het de medewerkers van Jacobs & Brom en Aon niet toegestaan daarin zelfstandig een beslissing te nemen. De zaak wordt in dat geval voorgelegd aan de directie van Jacobs & Brom BV. Deze neemt een gemotiveerde beslissing, waarbij het belang van de klant volledig is meegewogen. Zo nodig wordt ter zake het oordeel van de volmachtgevende verzekeraar en de afdeling Juridische Zaken van Aon gevraagd. De beslissing wordt vastgelegd in het dossier van de klant en via Aon aan de klant gecommuniceerd.

De Nederlandse volmachtmarkt
Nederland telt ongeveer 330 volmachtkantoren aan wie rond 2.000 volmachten zijn verleend door verzekeraars. Deze kantoren zijn vooral actief op de schadeverzekeringsmarkt.

Alle volmachtkantoren tezamen hebben op basis van premieomvang ongeveer 19% van de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt in handen. Dit marktaandeel is groeiende.

Juridische positie van de gevolmachtigd agent in Nederland
De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) geeft de volgende definitie van een gevolmachtigd agent: 'Het in de uitoefening van een beroep of bedrijf als gevolmachtigde van een verzekeraar voor diens rekening sluiten van een verzekering met een cliënt'(artikel 1:1).

De Nederlandse Mededingingsautoriteit geeft de gevolmachtigd agent de volgende bijzondere positie: 'Een gevolmachtigd agent is een ieder die als gevolmachtigd vertegenwoordiger van een verzekeraar voor diens risico en rekening het verzekeringsbedrijf uitoefent. In tegenstelling tot andere assurantietussenpersonen stellen gevolmachtigd agenten zelfstandig verzekeringspolissen op. Ze stellen zelf de premies vast en verrichten zelf de afhandeling van schades. De gevolmachtigd agent ontvangt per contract een tekenprovisie en brengt de risico’s onder bij één of meerdere verzekeringsmaatschappijen waarvoor hij als gevolmachtigde optreedt. Een gevolmachtigd agent kan daarnaast als een 'gewone' assurantietussenpersoon optreden, maar kan ook assurantietussenpersonen aanstellen om namens hem de intermediaire functie te vervullen.

Zowel de externe bemiddelaars als het bemiddelingsbedrijf dat direct is gelieerd aan een gevolmachtigd agent, moet van rechtswege over een eigen vergunning beschikken. Hiermee mogen zij bemiddelen en adviseren in financiële producten. De vergunning wordt afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De gevolmachtigd agent dient over een aparte vergunning te beschikken, ook door de AFM afgegeven.

Binnen Aon Nederland beschikt zowel de bemiddelaarstak als de gevolmachtigd agent Jacobs & Brom over een eigen vergunning.

Pools
Een gevolmachtigd agent heeft het recht om risico’s voor rekening en op naam van de volmachtgever(s) te tekenen. Dit kan hij doen door meerdere volmachten te verkrijgen en vervolgens een (volmacht)pool van verzekeraars op te richten via een zogenoemde poolovereenkomst. Jacobs & Brom maakt van deze mogelijkheid gebruik.

De reikwijdte van een volmacht
Het verlenen van een volmacht is aan wettelijke regels gebonden. Zo dient de volmacht schriftelijk te worden vastgelegd en moet de volmacht worden opgemaakt volgens een (bij ministeriële regeling) vast te stellen model. In deze modelvolmacht verklaart de verzekeraar dat de gevolmachtigd agent in zijn naam verzekeringen van risico’s mag accepteren. Zowel binnen als buiten Nederland. Met de modelvolmacht kan de gevolmachtigd agent alle werkzaamheden uitvoeren die tot het verzekeringsbedrijf kunnen worden gerekend. De verzekeraar die de volmacht verleent, geeft hiermee een onbeperkte volmacht af. In de modelvolmacht mag geen enkele wijziging worden aangebracht. De modelvolmacht kan alleen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) worden geregistreerd. De AFM onderhoudt een openbaar register dat online door iedereen geraadpleegd kan worden. Daarmee kan iedere belangstellende controleren van welke verzekeraars een gevolmachtigd agent een volmacht heeft verkregen.

J&B volmacht overzicht

Consumentenbescherming
De volmachtgevende verzekeraar en de gevolmachtigd agent sluiten een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden de beperkingen op de afgegeven volmacht vastgelegd. Denk onder andere aan limiteringen op de te accepteren risico’s, de te verzekeren bedragen en op claimbedragen en op premietarieven. De inhoud van deze samenwerkingsovereenkomst heeft uitsluitend invloed op de juridische relatie tussen de verzekeraar en de gevolmachtigd agent. De inhoud heeft nooit betrekking op de juridische relatie tussen gevolmachtigd agent en de klant. Op deze manier kunnen de verzekeraar en de gevolmachtigd agent nadere afspraken maken en worden tegelijkertijd de belangen van de klant beschermd. Dit sluit perfect aan op de consumentenbescherming.

Kwaliteit
Op de Nederlandse volmachtmarkt is een branchevereniging actief voor de gevolmachtigd agent: de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Deze branchevereniging houdt zich naast belangenbehartiging sterk bezig met het borgen en verhogen van de kwaliteit van de gevolmachtigd agenten in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Jacobs & Brom is actief lid van de NVGA.

www.nvga.org

Aan de kwaliteit van de financiële dienstverleners worden in Nederland terecht hoge eisen gesteld. Binnen Aon Nederland wordt zeer actief invulling gegeven aan die kwaliteitseisen. Dat geldt ook voor Jacobs & Brom. Jacobs & Brom stelt er eer in om steeds te voldoen aan alle wettelijke en contractuele verplichten die op hem rusten. Dit wordt getoetst door de verzekeraars die aan Jacobs & Brom volmacht hebben verleend en door een externe accountant.

Adres

Bezoekadres
Paalbergweg 2-4
1105 AG Amsterdam
Tel. 020 - 430 5240
Fax 020 - 430 5245
info@jb.aon.nl

Postadres
Postbus 12250
1100 AG Amsterdam